या ब्लॉगवर आपले सहर्ष स्वागत !

Thursday, 13 February 2014

प्रेमाची कविता

प्रेमाची कविता लिहिता हात आजही थरथरतात
मनात दाटलेले सारे मेघ डोळ्यातून पाझरतात
संस्कारांची अवजड ओझी , त्यातच तुझी प्रेमळ हाक
कर्कच्च बंध तोडून धावलेली पावले आठवतात
                     
                          *****

भिंतींना शोधत शोधत पायात गुंतलेली ती नजर
डोईवर विसावलेला दूर करून तो डोईजड पदर
तुझ्या प्रीत अर्णवात, क्षणात उसळणारी मी लहर
नाही रे नाही , झाले खाक तरी नसे मज तुझा विसर .

                         *****

                                         -संध्या §.